POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Niniejsza polityka prywatności przeznaczona jest dla Użytkowników strony internetowej https://jtjaudio.com oraz klientów firmy JTJ Audio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gliwicach, 44-105 ul. Tarnogórska 248. Polityka prywatności reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Administratorem danych osobowych jest JTJ Audio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach ul.Tarnogórska 248, e-mail: contact@jtjaudio.com Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej contact@jtjaudio.com
 • Za pośrednictwem strony internetowej Administratora mogą zostać przekazane takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres poczty tradycyjnej, adres e-mail, numer telefonu, inne dobrowolnie podane dane w treści formularza kontaktowego. Dane osobowe zostają przekazane Administratorowi przez Użytkownika strony internetowej – dane osobowe zebrane od osoby, której dane dotyczą.
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. Zawarcia i realizacji umowy sprzedaży naszych produktów (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) dalej „RODO”);
 2. Dochodzenia roszczeń, obrony przed tymi roszczeniami związanymi z zawartą umową co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze za co uznać można realizacja faktur, prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.);
 4. Przesyłania materiałów marketingowych oraz ofert handlowych w związku z zapisem do Newsletter na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 5. Obsługi przesyłanych zapytań poprzez formularz kontaktowy co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. Obsługi reklamacji naszych produktów w związku z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
       
 • Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych można wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z oferowanych przez Administratora usług.
 • Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

 1. Wgląd do danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 2. Sprostowanie lub poprawienie danych (art. 16 RODO);
 3. Usunięcie danych (art. 17 RODO);
 4. Ograniczenie przetwarzania (18 RODO);
 5. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
 6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w związku z nieprawidłowościami w przetwarzaniu danych osobowych.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane podmiotom współpracującym z Administratorem, jeśli jest to niezbędne do realizacji zadań Administratora, tj. np. firmie informatycznej, czy podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

 1. Realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi;
 2. Do czasu wycofania zgody na przesyłanie materiałów marketingowych oraz ofert handlowych w związku z zapisem do newsletter lub do czasu zakończenia prowadzenia przez Administratora Newsletter;
 3. Do czasu zakończenia obsługi przesłanego zapytania w ramach prowadzonego przez Administratora formularza kontaktowego;
 4. Do czasu zakończenia obsługi reklamacji naszych produktów z uwzględnieniem przepisów szczególnych dotyczących przechowywania dokumentacji z nią związanych, tj. z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.).
 • Korzystamy z rozwiązań technologicznych, których serwery znajdują się Stanach Zjednoczonych. Dane osobowe są zatem przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowej a ich przekazanie jest realizowane wyłącznie gdy Administrator i podmiot przetwarzający spełnią warunki określone w rozdziale V RODO, tj. w sytuacji wydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO zapewnionej przez dane państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub przez daną organizację międzynarodową (Decyzja) i gdy transfer danych mieści się w zakresie Decyzji (lista Decyzji: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_pl) – commercial organisations participating in the EU-US Data Privacy Framework. Więcej informacji dot. ochrony danych osobowych przez naszych dostawców dostępne są na stronach https://www.digitalocean.com/legal/data-processing-agreement oraz https://vercel.com/legal/privacy-policy.
 • W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.